Privacy policy

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia
apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų
tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento
(toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose
teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Šioje Asmens duomenų apsaugos privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatyta, kaip
ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir
saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija,
pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens
duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, darbo vietos duomenys ir kt.
1.3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

2. KAS MES?

2.1. Mes – tai VšĮ „Top Session“, įmonės kodas 302405267, registracijos adresas Ankštoji g. 5-1, LT-
01109 Vilnius. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas arba
tvarkytojas.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs,
atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas
arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais
tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus,
nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas
technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas,
įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo
netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs , registruojantis į konferenciją ar kongresą užpildote registracijos
formą, nurodant savo vardą, pavardę, darbovietė, pareigas, el.pašto adresą bei telefono numerį, tokių
būdų pateikiate mums savo asmens duomenis savanoriškai.
b) Kai Jūsų asmens duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, įmonės ar
organizacijos internetinės svetainės, siekiant Jus informuoti apie būsimą konferenciją ar kongresą.

5. KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
a) Registracijos į konferenciją ar kongresą užtikrinimo tikslu, apskaitos dokumentų išrašymo tikslu.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, darbovietę, telefono
numerį, elektroninio pašto adresą. Informaciją apie gimimo datą, amžių, gyvenamosios vietos adresą
ir kt. asmens duomenis, nerenkame.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo jų gavimo dienos.
5.2. Jokiais kitais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

6. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
6.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo
perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.
Po tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauja mažiausiai 30 dalyvių, iš kurių ne mažiau kaip 40%
užsienio svečių, mes perduodame sąrašą, kuriame nurodytas vardas, pavardė, darbovietė ir šalis
oficialiai Vilniaus miesto plėtros agentūrai “Go Vilnius” statistikai apie Vilniaus mieste vykusių
konferencijų dalyvius. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik
vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti
informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų
pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

6.2. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių
duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

7. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl, pasibaigus konferencijai,
po 3 mėnesių juos ištriname.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
8.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje.
8.2. Mes negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines –
Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų
duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti
nuo neteisėtos prieigos.
8.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų
saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus
informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

9. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
9.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo
sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
9.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti
visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų
reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
b) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
c) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
9.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti elektroninių ryšių
priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus,
taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
9.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
9.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki
bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau
kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios
Privatumo politikos 11.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti
Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar
mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
9.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
9.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir
sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

10.KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

10.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo
daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.
Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
10.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų
priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės
išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

11.KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?
11.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėje. Esant poreikiui, Jums
apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto
svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis
interneto svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

12.KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?
Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:
.Siunčiant e. paštu – sandra@topsession.eu
Privatumo politikos paskelbimo data 2018-09-01